Sorag-jogap

Konteýner we gaplama belligi ýa-da konteýnerlerimi bezäp bilermi?

Çüýşeleriňizi, bankalaryňyzy ýa-da ýapyklaryňyzy içerde bezäp bileris.Mümkinçiliklerimiz we syýasatlarymyz barada has giňişleýin maglumat üçin hyzmatlar goýmasyna girmegiňizi haýyş edýäris.

Çüýşelerimiň ýa-da bankalarymyň käbiri gabady.Näme üçin?

PET plastmassadan ýasalan çüýşeler we bankalar ýük daşaýarka köplenç çişirilýär we çyzylýar.Bu hatda öndürijiden ammaryna iberilende hem ýüze çykýar.Bu PET plastmassasynyň tebigaty bilen baglanyşykly.Düwürtik ýa-da dyrnak almazdan PET plastmassa ibermek mümkin däl diýen ýaly.Şeýle-de bolsa, müşderileriň köpüsiniň gabyklary etiketkalar ýa-da beýleki bezeg görnüşleri bilen örtüp biljekdigine göz ýetirdik we önüm bilen doldurylandan soň, köp sanly çyzgylar we çyzgylar görünmeýär.PET plastmassasynyň bu belliklere duýgur bolmagy maslahat bermegiňizi haýyş edýäris.

Näme üçin men diňe bölekleýin sargyt aldym?

Köplenç sargydyňyz size iň ýakyn ammardan iberiler.Käbir ýagdaýlarda sargytlaryňyzyň hemmesini bir ammarda alyp bilmezligimiz mümkin, bu bolsa sargydyňyzyň birnäçe ammaryň arasynda bölünmegine sebäp bolar.Sargydyňyzyň diňe bir bölegini alsaňyz, beýleki bölümiňiz entek gelmedik bolmagy mümkin.Gözleg maglumatlary gerek bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, size kömek ederis.

Näme üçin pürküji / nasos turbalarym çüýşelerimden has uzyn?

Boýy boýunça üýtgeýän, ýöne birmeňzeş nasos ýa-da pürküji bilen sazlanyp bilýän köp sanly çüýşeleri saklaýarys.Her çüýşäniň stiline we ululygyna laýyk turba uzynlygy bilen ýeterlik mukdarda nasoslary ýa-da pürküjileri saklamak kyn.Mundan başga-da, turbanyň uzynlygy ileri tutmasy müşderiden tapawutlanyp biler.Muňa derek, aksiýa konteýnerlerimiziň has köp göterimine laýyk bolmak üçin uzyn turbalar bilen nasoslary we pürküjileri saklaýarys.Eger gyzyklanýan bolsaňyz, ugratmazdan ozal turbalary kesip bileris.

Siziň hödürleýän iň arzan / iň gymmat gapyňyz näme?

Gaplamak opsiýalarymyzyň bahasy, talap edilýän mukdaryň mukdaryna görä üýtgeýär.Arzaňyz üçin haýsy gaplama opsiýasynyň has amatly boljakdygyny kesgitlemek üçin "Biziň bilen habarlaş" sahypasy arkaly hasap dolandyryjylarymyzyň biri bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Bahalar bilen gaplama opsiýalarynyň sanawyny ýa-da katalogyny berýärsiňizmi?

Gaplamamyzyň adaty tebigaty sebäpli, gaplama bahalarynyň sanawyny ýa-da katalogyny berip bilmeris.Her paket müşderimiziň şahsy zerurlyklaryna niýetlenendir.

Bahalaryň bahasyny soramak üçin biziň bilen habarlaşyň we hasap dolandyryjylarymyzyň biri bilen gürleşiň.Şeýle hem, Sitata haýyşymyzy onlaýn görnüşde dolduryp bilersiňiz.

Sitata almak üçin haýsy maglumatlary bermeli?

Size doly we takyk bahalar bilen üpjün etmek üçin aşakdaky maglumatlar hasaby dolandyryjylarymyzyň birine ýa-da onlaýn nyrh talapnamamyzyň üsti bilen berilmelidir:

Kompaniýa

Hasaplaşyk we / ýa-da gämi salgysy

Telefon belgisi

E-poçta iberiň (şonuň üçin bahanyň bahasyny size iberip bileris)

Gaplamak isleýän önümiňiziň düşündirişi

Gaplamak taslamanyň býudjeti

Kompaniýanyňyzyň we / ýa-da müşderiňiziň içinde bu taslama bilen gyzyklanýan islendik gyzyklanýan taraplar

Haryt bazary: Iýmit, kosmetika / şahsy ideg, kenew / eWapor, öý önümleri, mahabat önümleri, lukmançylyk, senagat, hökümet / harby, başgalar.

Turbanyň görnüşi: Açyk gutarýan turba, berkitme (lar) bilen ýeke-täk turba, 2 sany teleskop, doly teleskop, kompozit kanaly

Ahyrky ýapylyş: Kagyz gapagy, Kagyz egri we disk / togalanan gyrasy, metal ujy, metal halka we wilka, plastmassa wilka, şeker ýokarky ýa-da folga membranasy.

Sitata mukdary

Içinde diametr

Turbanyň uzynlygy (ulanyp boljak)

Islendik goşmaça maglumat ýa-da ýörite talaplar: bellikler, reňk, nagyş, folga we ş.m.

Bahanyň bahasy ýük daşamak / ýük çykdajylaryny öz içine alýarmy?

Gaplaýyş bahalarymyz, ýük daşamak ýa-da ýük çykdajylaryny öz içine almaýar.

Sargyt goýmazdan ozal maňa iberiş bahasyny berip bilersiňizmi?

Hawa. Emma ýük daşamak / ýük çykdajylary sargyt önümçiligi gutarandan soň hasaplanýar.Jemleýji çykdajylar önümiň soňky ölçeglerini, agramyny we saýlanan daşaýjynyň gündelik bazar nyrhlaryny öz içine alýan birnäçe üýtgeýjä esaslanar.

Halkara iberýärsiňizmi?

Hawa, halkara derejesinde iberýäris.Müşderiler hasaby dolandyryjysyna sargyt goýlan wagty ýük dellaly we salgyt maglumatlary bilen üpjün etmeli.

Grafiki dizaýn ýa-da paket dizaýn hyzmatlaryny hödürleýärsiňizmi?

Hawa, içerki grafiki dizaýn hyzmatlaryny hödürleýäris.Gaplamak we grafiki dizaýn hyzmatlarymyz barada has giňişleýin maglumat üçin hasap dolandyryjysy bilen gürleşmegiňizi haýyş edýäris.

Adobe Illustrator (.ai faýly) bilen bellik etmegi talap edýän ähli müşderilere goşmaça töleg tölemezden, adaty bellik ölçeg şablonyny berýäris.Bu satyn alyş buýrugy alnanda ýa-da sargyt berlenden soň edilip bilner.Etiketkalar üçin çeper eserleriň ölçegini üýtgetmek ýa-da çeper eserleri döretmek zerur bolsa, sargyt wagtynda hasap dolandyryjyňyz bilen maslahatlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Customörite prototipleriň bahasy näçe?

Her stilde we dizaýnda çylşyrymlylykda üýtgeýän kiçi gurnama tölegi, adaty öndürilen, bellik edilmedik prototipler üçin alynýar. *

Etiketkany goşmak isleseňiz, adaty bellikli prototipleriň bahasy, gurnalan tölegiň bahasy we çap edilen materialyň bahasydyr. *

* Bu, aýratyn zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrmak üçin haýyş eden wagtyňyz hasabyňyz dolandyryjysy bilen ara alnyp maslahatlaşylmalydyr.

Gaplamanyň formulam bilen işlejekdigini nädip bilerin?

Dürli faktorlar, formulalaryňyzyň islendik kosmetiki gaplama / konteýner bilen laýyklygyny kesgitleýär, şonuň üçin önümlerimizi islendik mukdarda hödürlemegi saýladyk.Formulanyňyzyň bazara hödürlenmegini üpjün etmek üçin degişli durnuklylygy, laýyklygy we ýaramlylyk möhletini barlamak size bagly.Önümiňize haýsy gaplamanyň laýykdygyny kesgitlemäge kömek etmek üçin plastmassa häsiýetler gollanmamyza göz aýlaň.Durnuklylyk we ýaramlylyk möhleti synagy, islendik konteýneriň formulasy bilen laýyklygyny kesgitlemek üçin (ýa-da laboratoriýaňyz) tarapyndan ýerine ýetirilen önümçilik standart synaglarydyr.

Dodaklaryň ýalpyldawuk gaplaryny nädip doldurmaly?

Dodaklaryň ýalpyldawuk turbalaryny doldurmagyň birnäçe usuly bar.Olar laboratoriýada maşyn bilen doldurylmaga niýetlenendir, ýöne olary aňsatlyk bilen öýde dolduryp bilersiňiz.Doldurmak üçin gowy işleýän täjirçilik derejeli şprisler bar.Şeýle hem, käbir kiçi telekeçileriň hindi towugy ýa-da konditer önümleri üçin öý gurallaryny ulanýandygyny gördük.Bu usullar, kosmetiki barlaghanada maşynlar bilen turbalar doldurylýan ileri tutulýan usulyň ýerine saýlanýar.Şeýle hem, özboluşly formulanyň ýapyşygy bilen iň oňat işlejek meselä gelýär.

Haýsy kosmetiki gaplaýyş önümlerini göterýärsiňiz?

Howasyz nasos dizaýn çüýşelerine we bankalara ýöriteleşenimizde dürli kosmetiki gaplaýyş önümlerini alyp barýarys.Önümleriň bu giň görnüşi: howasyz nasos çüýşeleri, akril kosmetiki bankalar, kosmetiki nasos çüýşeleri, losyon nasos çüýşeleri, dodak ýalpyldawuk gaplar, lomaý plastik çüýşeler we plastik çüýşe gapaklary.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?