Täze önümler

 • PET şampun çüýşesi

  PET şampun çüýşesi

  “Yizheng Packaging”, kosmetika, saç idegine we losýonlara laýyk zatlary goşmak bilen dürli görnüşdäki çüýşeleri ýasaýar.Kiçijik silindrli çüýşelerden başlap, uly tegelek, uly göwrümli zatlara çenli birnäçe ululykda bar.Dürli reňkler önümi görkezmek üçin birnäçe saýlawy üpjün edýär.

 • Hdpe çüýşesi

  Hdpe çüýşesi

  HDPE hem aňsat gaýtadan işlenýär.Kompaniýalar dürli görnüşdäki we ululykdaky HDPE çüýşelerini we soňky önümiňizi sazlamaga kömek etmek üçin dürli ýapyklar bilen hödürleýärler.

 • El krem ​​turbasy

  El krem ​​turbasy

  Turba materialy PE, Laminirlenen plastmassa material, PCR plastmassa turbasy, Şeker turbasy bolup biler.Gap materiallary ABS.Programma: Derini bejermek, şahsy ideg, gün şöhlelerinden goraýan krem ​​we kosmetika önümleri.

 • Göz krem ​​turbasy

  Göz krem ​​turbasy

  “Yizheng Packaging” 20 ýyldan gowrak wagt bäri göz kreminiň gaplanyşyny öndürmek bilen meşgullanýan kosmetiki gaplama adaty kärhana.Gural we gaplamany birleşdirip, esasan sink erginli göz krem ​​turbalaryny, keramiki kelleli krem ​​turbalaryny, titreýän göz krem ​​turbalaryny öndürýär, elleriňizi boşadýar we massa effect täsirini iki esse köpeldýär.Içerde we daşary ýurtlarda esasy markalar üçin ýöriteleşdirilen gaplama hyzmatlaryny beriň we uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýuň.

 • Bedeniň turbasy

  Bedeniň turbasy

  Bu turba gaplamasy el kremi, gün şöhlesi, derini bejermek we ş.m. üçin amatlydyr. Sykyň, siz ony gowy görersiňiz. El elini goramak üçin el kremini ulanmagy halaýan adamlar, el krem ​​önümiňiz üçin doňdurma turbamyzy saýlanyňyzdan soň, müşderileriňiz sizi gowy görerler formulanyň ýakymly görnüşi sebäpli önüm öňküsinden has köp.

 • Akril banka

  Akril banka

  Akril bankalaryň agramy we duýgusy önümi has kaşaň edip biler.Haýsy baha, baha we urmak isleýändigiňize baglylykda ýokardaky wariantlaryň islendigini saýlap bilersiňiz.Hatda öz markaňyzy kämilleşdirmek üçin banka döretmek üçin spesifikasiýalary garyşdyryp we deňeşdirip bilersiňiz!

Önümleri maslahat beriň

HABARLAR

 • marka01
 • marka02
 • marka03
 • marka04