Gaýtadan işlemekden has köp: Ekologiki önümiň ýaşaýyş sikliniň alty basgançagy

Gaýtadan işlemekden has köp: Ekologiki önümiň ýaşaýyş sikliniň alty basgançagy

Her gün ulanýan önümlerimiziň daşky gurşawa täsiri jogapkärli gaýtadan işlemekden has ýokarydyr.Global markalar önümiň dowamlylygynyň alty esasy basgançagynda durnuklylygy ýokarlandyrmak jogapkärçiligini bilýärler.
Ulanylan plastik çüýşäni hapanyň içine çynlakaý zyňanyňyzda, täze bir zat - eşik bölegi, awtoulag bölegi, sumka ýa-da gaýtadan işlenjek uly daşky gurşaw başdan geçirmesini göz öňüne getirip bilersiňiz. hatda başga bir çüýşe...Itöne täze başlangyç bolup bilse-de, gaýtadan işlemek ekologiki syýahatynyň başlangyjy däl.Ondan uzakda, önümiň durmuşynyň her pursaty daşky gurşawa täsir edýär, jogapkär markalar bahalandyrmak, azaltmak we azaltmak isleýär.Bu maksatlara ýetmegiň umumy usuly, önümiň ömrüniň dowamynda daşky gurşawa ýetirýän täsirine garaşsyz seljerme bolup, köplenç bu alty esasy tapgyra bölünýän durmuş siklini bahalandyrmakdyr.
Sabynlardan divanlara çenli her önüm çig maldan başlaýar.Bular ýerden alnan minerallar, ekin meýdanlarynda ösdürilip ýetişdirilen ekinler, tokaýlarda kesilen agaçlar, howadan çykarylýan gazlar ýa-da belli bir maksat bilen tutulan, ösdürilip ýetişdirilen ýa-da aw edilýän haýwanlar bolup biler.Bu çig mal almak daşky gurşaw çykdajylary bilen baglanyşykly: magdan ýa-da nebit ýaly çäkli çeşmeler tükenip biler, ýaşaýyş ýerleri weýran edilip, suw ulgamlary üýtgedilip, topraklar düzedip bolmajak zeper ýetip biler.Mundan başga-da, magdan gazmagy hapalanmagyna sebäp bolýar we howanyň üýtgemegine goşant goşýar.Oba hojalygy çig malyň iň uly çeşmelerinden biridir we köp sanly dünýä markalary üpjün edijiler bilen gymmatly toprak we ýerli ekosistemalary goraýan durnukly tejribeleri ulanmagy üpjün etmek üçin işleýär.Meksikada global kosmetika markasy Garnier aloe wera ýagyny öndürýän daýhanlary taýýarlaýar, şonuň üçin kompaniýa topragy sagdyn saklaýan we suw stresini azaltmak üçin damjalaýyn suwaryş usullaryny ulanýar.Garnier, şeýle hem ýerli we global howa şertlerini kadalaşdyrmaga kömek edýän tokaýlar we olaryň abanýan howplary barada bu jemgyýetleriň arasynda habarlylygy ýokarlandyrmaga kömek edýär.
Çig malyň hemmesi diýen ýaly önümçilikden öň gaýtadan işlenýär.Bu köplenç zawodlarda ýa-da alnan ýerlerine ýakyn ösümliklerde bolýar, ýöne daşky gurşawa täsiri hasam artyp biler.Metallary we minerallary gaýtadan işlemek, howada howa we dem almak üçin ýeterlik bolmadyk bölejik maddalaryny, mikroskopik gatylary ýa-da suwuklyklary çykaryp biler, bu bolsa saglyk problemalaryna sebäp bolup biler.Şeýle-de bolsa, bölejik maddalaryny süzýän senagat çygly skrablar, esasanam kompaniýalar uly hapalanma jerimelerine sezewar bolanda, tygşytly çözgüt hödürleýär.Önümçilik üçin täze başlangyç plastmassalaryň döredilmegi daşky gurşawa-da uly täsir edýär: dünýädäki nebit önümçiliginiň 4% -i çig mal hökmünde, 4% töweregi bolsa energiýa gaýtadan işlemek üçin ulanylýar.“Garnier”, gyzyl plastmassany gaýtadan işlenen plastmassa we beýleki materiallar bilen çalyşmagy, önümçiligi her ýyl 40,000 tonna töweregi gyzyl plastmassa azaltmagy maksat edinýär.
Önüm köplenç dünýäniň dürli künjeginden köp çig mallary birleşdirip, öndürilmänkä ep-esli uglerod aýak yzyny döredýär.Önümçilik köplenç howanyň üýtgemegine gönüden-göni goşant goşýan kömürturşy gazyny we metany goşmak bilen galyndylaryň derýalara ýa-da howada tötänleýin (we käwagt bilkastlaýyn) çykmagyny öz içine alýar.Jogapkärli global markalar hapalanmagy azaltmak ýa-da ýok etmek üçin berk proseduralary durmuşa geçirýärler, şol sanda süzmek, çykarmak we mümkin boldugyça galyndylary gaýtadan işlemek - tükenen kömürturşy gazy ýangyç ýa-da azyk öndürmek üçin ulanylyp bilner.Önümçilik köplenç köp energiýa we suw talap edýändigi sebäpli, Garnier ýaly markalar has ýaşyl ulgamlary ornaşdyrmak isleýär.2025-nji ýyla çenli 100% uglerod bitarap bolmagyny maksat edinmekden başga-da, Garnieriň senagat bazasy gaýtadan dikeldilýän energiýa bilen üpjün edilýär we olaryň "suw zynjyry" desgasy arassalamak we sowatmak üçin ulanylýan her damja suwy bejerýär we gaýtadan işleýär, şeýlelik bilen ýurtlary eýýäm ýüklenen üpjünçiliklerden halas edýär. Meksika.
Haryt döredilende, sarp edijä ýetmeli.Bu köplenç howanyň üýtgemegine we atmosfera hapalaýjy maddalaryň çykmagyna goşant goşýan gazylyp alynýan ýangyçlaryň ýakylmagy bilen baglanyşyklydyr.Dünýäniň serhetaşa ýükleriniň hemmesini diýen ýaly daşaýan äpet ýük gämileri adaty dizel ýangyjyndan 2000 esse köp kükürtli pes derejeli ýangyç ulanýar;ABŞ-da agyr ýük awtoulaglary (traktor tirkegleri) we awtobuslar ýurduň parnik gazlarynyň umumy zyňyndylarynyň 20% -ini tutýar.Bagtymyza, eltip bermek has-da ýaşyllaşýar, esasanam uzak aralyga eltip bermek üçin energiýa tygşytlaýan ýük otlylarynyň we soňky kilometrlik eltişler üçin gibrid ulaglaryň kombinasiýasy bilen.Önümler we gaplamalar has durnukly eltip bermek üçin hem döredilip bilner.Garnier şampuny täzeden göz öňüne getirdi, suwuk taýakdan diňe bir plastik gaplamadan dynman, eýsem has ýeňil we ykjam bolup, eltip bermegi has ygtybarly edýär.
Haryt satyn alnandan soňam, daşky gurşawa täsiri bar, jogapkär dünýä markalary dizaýn döwründe-de azaltmaga synanyşýarlar.Awtoulag ömrüniň dowamynda nebit we ýangyç ulanýar, ýöne aerodinamikadan motorlara çenli kämilleşdirilen dizaýn ýangyjyň sarp edilmegini we hapalanmagyny azaldyp biler.Şonuň ýaly-da, gurluşyk önümleri ýaly abatlaýyş işleriniň uzak dowam etmegi üçin daşky gurşawa ýetirýän täsirini azaltmak üçin tagalla edilip bilner.Kir ýuwmak ýaly gündelik bir zat, jogapkär markalaryň azaltmak isleýän daşky gurşawa täsiri bar.Garnier önümleri diňe bir biodegrirlenip bilinýän we ekologiýa taýdan arassa bolmak bilen çäklenmän, önümi ýuwmak üçin sarp edilýän wagty azaldýan, diňe bir suwuň mukdaryny azaltmak bilen çäklenmän, ýuwmak üçin ulanylýan energiýanyň mukdaryny azaltmak bilen çalt ýuwmak tehnologiýasyny döretdi. .iýmitleri gyzdyryň we suw goşuň.
Adatça, bir önümiň üstünde işlänimizden soň, onuň daşky gurşawa edýän täsiri - oňa oňyn garaýşy nädip üpjün edip boljakdygy hakda pikirlenip başlaýarys.Köplenç bu gaýtadan işlemek diýmekdir, onda önüm täze önüm öndürmek üçin gaýtadan ulanylyp bilinjek çig mallara bölünýär.Şeýle-de bolsa, azyk gaplamakdan mebel we elektronika çenli gaýtadan işlemek has aňsat bolar ýaly köp önüm öndürilýär.Bu köplenç isrip we daşky gurşawa zyýan berip biljek ýakylmakdan ýa-da poligondan has gowy “ömrüň soňy”.Emma gaýtadan işlemek ýeke-täk mümkinçilik däl.Önümiň ömri diňe gaýtadan ulanmak arkaly uzaldylyp bilner: bu döwülen enjamlary abatlamagy, köne mebelleri gaýtadan işlemegi ýa-da ulanylan plastik çüýşeleri doldurmagy öz içine alyp biler.Has köp biodegrirlenip bilinýän gaplamalara geçmek we plastmassa üçin tegelek ykdysadyýetiň üstünde işlemek bilen, Garnier önümleriniň daşky gurşawyna täsirini ep-esli azaldyp, doldurylýan çüýşeler üçin ekologiýa taýdan arassa doldurgyç hökmünde ulanýar.
LCA-lar uzak dowam edip biler we gymmat bolup biler, ýöne jogapkär markalar önümlerini has durnukly etmek üçin olara maýa goýýarlar.Önümiň ýaşaýyş sikliniň her tapgyrynda jogapkärçiligini ykrar edip, Garnier ýaly jogapkär global markalar, daşky gurşawa has az üns berýän has durnukly geljegi döretmek üçin iş alyp barýarlar.
Awtorlyk hukugy © 1996-2015 National Geographic Society Copyright © 2015-2023 National Geographic Partners, LLC.Rightshli hukuklar goralandyr


Iş wagty: -20anwar-03-2023