Gaplaýyş kompaniýasy gaýtadan işlemegi gowulandyrmak üçin mono-material nasoslara we çüýşelere geçýär

Gaplaýyş kompaniýasy gaýtadan işlemegi gowulandyrmak üçin mono-material nasoslara we çüýşelere geçýär

Adaty şahsyýet işimiň biri “gurluş gaplama dizaýny”, ýagny çüýşeler.Dürli materiallar bilen işledim we ortaça dispenser çüýşesinde näçe dürli materialyň bardygyny bilip, bir adam geň galar diýip pikir edýärin.Adatça polipropilen bolup, beýleki otlar we ysly zatlar hem bar:
Materiallaryň utgaşmasy, nasosyň öz işini ýerine ýetirmegini üpjün edýär, dürli plastmassalar sürtülmäni azaltmak, önüm bilen erbet täsir etmezlik, pigmentleri siňdirmek we ş.m. bilelikde işlemek üçin mesele gaýtadan işlemeli bolanda ýüze çykýar.Materialshli materiallar aýratynlykda gaýtadan işlenip bilinýän hem bolsa, ortaça şäher galyndylary merkezini tygşytly bölmek üçin gaty az, şonuň üçin adaty dispenser çüýşesi gutyda gutarýar.
Bagtymyza, käbir kompaniýalar çözgütleriň üstünde işleýärler.Gözellik markasy “Inn Beauty Project” bir materially, gaýtadan ulanylýan bir gezeklik nasosyň ilkinji öndürilendigini aýdýar.
Şeýle-de bolsa, onuň haýsy materialdygyny aýtmaýarlar ýa-da çüýşäniň özi şol bir materialdan ýasalan bolsa, sarp edijiler gaýtadan işlemezden nasosy çüýşeden aýyrmalymy?Has gowy habarlaşma gerek.
Barlar bölekleri aýyrmazdan gaýtadan ulanylyp bilner."
Global gaplaýyş öndürijisi AptarGroup hem täze nasos çüýşesi “Future” -ni yglan etmek bilen partiýa goşuldy we habar berlişine görä, ösmek we ösdürmek üçin iki ýyl gerek.Nasos, ähli komponentler we çüýşe ýaly tutuşlygyna polietilenden ýasalan we bir gezek ulanmak üçin gaýtadan ulanylýar."Geljekki nasos tutuşlygyna polietilenden ýasalanlygy sebäpli, iň köp ýaýran çüýşe materiallary, polietilen we polietilen teraftalat bilen ulanmak üçin amatly" -diýdi.Gaýtadan işlemek aňsat. ”
“Aptar Beauty + Home” -iň global strategiki marketing bölüminiň müdiri Sabine Buje-Lubo: “Biziň esasy maksadymyz, ahyrky sarp edijä beden losyonyny, şampun ýa-da duş jelini alyp, boş gaplary aňsatlyk bilen zibil gabyna zyňmakdyr. "Şeýlelikde, tegelek durmuş sikline girýär we başga önüme öwrülip bilýär. ”
Kompýuter grafiki kartalary barada aýdylanda, AMD bäsdeşleri bilen hemişe aragatnaşyk saklaýar.
“Elchim” üçin CASINISTUDIO tarapyndan taýýarlanan “Sonic Micro Brushless” tehnologiýasy bilen ultramelewşe hünärmen guradyjy.
“NERF Proshot Ball” -da iň köp top tutmak üçin dokma dizaýny we elde tikilen nagyş bar.
Deňi-taýy bolmadyk oýnamak wagty bilen, indiki nesil JBL göçme simsiz gürleýjimiz has gowy daş-töweregi ses berýär…
Gaýyş programma birikdirilýär we gatnaşyjylar ekranda hakyky pursatlaryny görüp bilerler, bu bolsa olary höweslendirýär…
ON2COOK, 30% wagtyň içinde otda we mikrotolkunda sagdyn naharlary bişirýän ynkylap patentlenen akylly nahar enjamy…
Şeýle-de bolsa, onuň haýsy materialdygyny aýtmaýarlar ýa-da çüýşäniň özi şol bir materialdan ýasalan bolsa, sarp edijiler gaýtadan işlemezden nasosy çüýşeden aýyrmalymy?Has gowy habarlaşma gerek.
Braziliýaly öndüriji “Wista Airless Systems” mono material nasos flakonlary barada has aç-açan aýdýar: “Uçarsyz SAGE [we] UD nasos ulgamynyň doly gurnamasy polietilenden ýasalýar.Şonuň üçin [önümiň mazmuny] taýýar bolansoň, gaplamak aýratyn bölekleri talap etmeýär.Gaýtadan işlemäge taýýar. \ "
Global gaplaýyş öndürijisi AptarGroup hem täze nasos çüýşesi “Future” -ni yglan etmek bilen partiýa goşuldy we habar berlişine görä, ösmek we ösdürmek üçin iki ýyl gerek.Nasos, ähli komponentler we çüýşe ýaly tutuşlygyna polietilenden ýasalan we bir gezek ulanmak üçin gaýtadan ulanylýar."Geljekki nasos tutuşlygyna polietilenden ýasalanlygy sebäpli, iň köp ýaýran çüýşe materiallary, polietilen we polietilen teraftalat bilen hem gabat gelýär" -diýdi."Şonuň üçin nasos we çüýşäni goşmak bilen ähli gaplamalary gaýtadan işlemek aňsat".
“Aptar Beauty +” -iň global strategiki marketing bölüminiň müdiri Sabine Buje-Lubo: “Esasy maksadymyz, ahyrky sarp edijä beden losyonyny, şampun ýa-da duş jelini almaga we boş gaplary Hytaýyň zibilhanasyna aňsatlyk bilen ýerleşdirmäge mümkinçilik bermekdir."Şeýlelikde, ol tegelek durmuş sikline girýär we başga önüme öwrülip biler."


Iş wagty: -20anwar-03-2023