L'Occitane en Provence-den gaýtadan işlenen we gaýtadan işlenýän monomaterial turbalar

L'Occitane en Provence-den gaýtadan işlenen we gaýtadan işlenýän monomaterial turbalar

Badam aralygyndan iki turbany täzeden düzmekde L'Occitane en Provence tygşytly çözgüt gözledi we kosmetiki turba öndürijisi Albéa we polimer üpjün ediji LyondellBasell bilen birleşdi.
Iki turba hem LyondellBasell CirculenRevive polimerlerinden öndürilip, plastik galyndylary täze polimerler üçin çig mallara öwürýän ösen molekulýar gaýtadan işlemek prosesi arkaly öndürilýär.
Olefins we Poliolefin Europeewropanyň ýokary derejeli wise-prezidenti Riçard Rudiks: "Biziň“ CirculenRevive ”önümlerimiz, ahyrky plastik galyndy akymlaryny piroliz iýmit mallaryna öwürýän kompaniýamyz“ Plastic Energy ”-iň ösen (himiki) gaýtadan işlemek tehnologiýasyna esaslanýan polimerlerdir.LyondellBasell, Eastakyn Gündogar, Afrika we Hindistan.
Aslynda, “Termal Anaerobic Conversion” (TAC) diýlip atlandyrylýan “Plastik Energy” -iň patentlenen tehnologiýasy, ozal gaýtadan işlenip bilinmeýän plastik galyndylary TACOIL diýip atlandyrýar.Bu täze gaýtadan işlenen iýmit mallary, köp sanly programma üçin bakja plastmassa önümçiliginde nebitiň ornuny tutup biler.Bu çig mal gyzlyk materialy bilen deňdir we azyk, lukmançylyk we kosmetiki gaplama ýaly esasy bazarlaryň standartlaryna laýyk gelýär.
Plastik energiýa tarapyndan TACOIL, polietilene (PE) öwürýän we köpçülikleýin deňagramlylyk usuly bilen turbalara we gapaklara paýlaýan LyondellBasell çig malydyr.
Plastiki galyndylary gaýtadan işlemek we täze gaplamak üçin gaýtadan ulanmak, gazylyp alynýan baýlyklaryň sarp edilmegini azaltmaga we plastiki hapalanmaga garşy kömek edýär.
Plastik energiýany esaslandyryjy we ýerine ýetiriji direktory Karlos Monreal: "Ösen gaýtadan işlemek, hapalanan ýa-da köp gatly plastmassalary we mehaniki gaýtadan işlemekde kynçylyk döredýän filmleri netijeli gaýtadan işläp biler we bu global plastik galyndylar meselesini çözmäge goşmaça çözgüt bolar" -diýdi.
Garaşsyz geňeşçi tarapyndan geçirilen durmuş sikliniň derňewi [1], Plastik Energiýanyň TACOIL bilen öndürilen plastmassanyň päk plastmassa bilen deňeşdirilende peselmegine täsir etdi.
“LyondellBasell” tarapyndan üpjün edilen gaýtadan işlenen polietilen ulanyp, Albéa L'Occitane en Provence üçin monomaterial turbalary we gapaklary öndürdi.
“Bu gaplama, şu gün jogapkärli gaplama barada aýdylanda mukaddes çukur.Turba we gapak 100% gaýtadan ulanylýar we 93% gaýtadan işlenen polietilenden (PE) öndürilýär.Iň gowusy, ikisi hem PE-den has gowy gaýtadan işlemek üçin ýasaldy we Europeewropada we ABŞ-da gaýtadan işleýän birleşikler tarapyndan gaýtadan ulanylyp bilinjekdigi ykrar edildi.Bu ýeňil mono-material gaplama, aslynda hakyky açyş bolan ýapyk aýlawdyr "-diýdi.
Daşky gurşawa täsirini azaltmak ugrundaky tagallalarynyň bir bölegi hökmünde L'Occitane 2019-njy ýylda Ellen MakArthur gaznasynyň täze plastmassa ykdysadyýetini döretmek baradaky global borçnamasyna gol çekdi.
“Tegelek ykdysadyýete geçişimizi çaltlaşdyrýarys we 2025-nji ýyla çenli ähli plastik gaplamalarymyzda 40% gaýtadan işlenen mazmuny gazanmagy maksat edinýäris. Plastiki turbalarymyzda ösen gaýtadan işlemek tehnologiýalaryny ulanmak öňe ädim ätmeli. “LyondellBasell” we “Albéa” bilen hyzmatdaşlyk üstünlik gazanmak üçin möhümdi ”-diýip, L'Occitane en Provence, R&D gaplaýyş müdiri Deýwid Baýard sözüni jemledi. “LyondellBasell” we “Albéa” bilen hyzmatdaşlyk etmek üstünlik gazanmagyň açarydy ”-diýip, L'Occitane en Provence, R&D gaplaýyş müdiri Deýwid Baýard sözüni jemledi.“LyondellBasell” we “Albéa” bilen hyzmatdaşlyk üstünlik gazanmagyň açary boldy ”-diýip, L'Occitane en Provence-iň gaplama gözleg we ösüş bölüminiň müdiri Deýwid Baýard sözüni jemledi.“LyondellBasell” we “Albéa” bilen hyzmatdaşlyk üstünlik gazanmagyň açary boldy ”-diýip, L'Occitane en Provence-iň gaplama gözleg we ösüş bölüminiň müdiri Deýwid Baýard sözüni jemleýär.
[1] Plastik Energetika, ISO 14040/14044 laýyklykda gaýtadan işlemek prosesine giňişleýin ýaşaýyş siklini (LCA) geçirmek üçin garaşsyz durnuklylyk maslahat beriş kompaniýasy Quantis bilen şertnama baglaşdy.Executiveerine ýetiriji mazmuny şu ýerden göçürip alyp bilersiňiz.
34-nji “Luxe Pack Monaco” döredijilik gaplaýyş hünärmenleri üçin 3-den 5-e çenli her ýyl geçirilýän çäre…
Saglyk kämil däl, bu sarp edijiler gysga möhletli gözellikden uzak möhletli ideg etmegi ileri tutýandyklary üçin täze derini bejermek mantrasydyr.ýaly…
Adaty kosmetika, daşky görnüşden has köp üns berýän has bitewi düşünje bilen öňe geçdi…
Pandemiýa we görlüp-eşidilmedik global gulplama bilen bellenen iki ýyldan soň, dünýä kosmetika bazarynyň keşbi üýtgedi…


Iş wagty: Noýabr-17-2022